ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการอัยการ ต้องพ้นจากราชการ 99 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการอัยการ 99 ราย ต้องพ้นจากราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ 99 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ระบุ เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 จำนวน 99 ราย ดังนี้
 

1. นายชัยรัฐ ไชยโกมินทร์ อัยการอาวุโส สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

2. นายถวัลย์ สุวรรณคุณาภรณ์ อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ

3. นายวิพล เทียนเสริมทรัพย์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก

4. นายสุภาพ พานิชวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

5. นายธีระ หงส์เจริญ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด

6. นางสาวจรวย อุ่นเมตตาอารี อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1

7. นายสุรศักดิ์ ปรานศิลป์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2

8. นายฐกิจ จินตวินิจ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8

9. นายบุญส่ง ศิริพันธ์โนน อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ

10. นางสาวพรดา รัตจินดา อัยการอาวุโส สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
 

11. นายณธัม  สุตภิศธัม อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีศาลสูงภาค 2
12. นายวีระพงศ์  หาญนําผลดี อัยการอาวุโส  สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
13. นายอํานาจ  ขุนแก้ว อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีแรงงานภาค 5
14. นายพรศักดิ์  ศรีณรงค์ อัยการอาวุโส  สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 
15. นายสุจิต  อ่ำพันธุ์ อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5
16. นางสมศรี  วัฒนไพศาล อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีอาญาตลิ่งชัน 
17. นายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ อัยการอาวุโส  สํานักงานวิชาการ 
18. นายศุภพงษ์  วงศรัตนานุกูล อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีศาลสูงภาค 5 
19. นายยงยุทธ  สิทธิธัญกิจ อัยการอาวุโส  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
20. นายชาญชัย  โชติเวทธํารง อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีแรงงานภาค 5

อ่านรายชื่ออัยการทั้ง 99 รายชื่อเพิ่มเติมที่นี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดเป็นผู้ลงนามท้ายประกาศ