กรมขนส่ง เผยยอดจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า เดือน ต.ค.66 - ม.ค.67 กว่า 4.8 หมื่นคัน

กรมขนส่ง เผยยอดจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า เดือน ต.ค.66 - ม.ค.67 กว่า 4.8 หมื่นคัน

กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 มีจำนวนกว่า 48,096 คัน เชิญชวนประชาชนหันมาใช้รถ EV เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ เทรนด์การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นกว่า 300%

โดยสถิติการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) มีจำนวน 48,096 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนการจดทะเบียนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีจำนวน 11,340 คัน โดยมีอัตราการจดทะเบียนฯ เพิ่มขึ้น 36,756 คัน คิดเป็น 324.13%

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ดำเนินมาตรการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

รถพลังงานไฟฟ้าลดภาษีประจำปี 80% ถึงปี 2568

โดยมาตรการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ให้ลดภาษีลงร้อยละ 80 จากอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

  • รถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 1,600 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 320 บาท
  • รถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 800 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 160 บาท
  • รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 50 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 10 บาท เป็นต้น

 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี การใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV นอกจากจะช่วยเรื่องการลดมลพิษทางอากาศโดยการใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอย่างน้ำมันแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงประหยัดภาษีประจำปีให้กับเจ้าของรถได้อีกทางหนึ่งด้วย

กรมขนส่ง เผยยอดจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า เดือน ต.ค.66 - ม.ค.67 กว่า 4.8 หมื่นคัน