กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 18 มี.ค.67

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 18 มี.ค.67

รีบเลย! กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการการประปานครหลวง คนใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 18 มี.ค.67 เช็กคุณสมบัติและเงื่อนไขที่นี่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ผู้ว่าการ กปน.) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้

 

 

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีความรู้และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการประปา วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ การบริหารธุรกิจ

 

3. มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการในระดับสูง

 

4. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 

 

ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของ

 

  • ภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

 

  • ภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือตำแหน่งเทียบเท่า

 

  • รัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

 

5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

 

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง ชั้น 12 อาคารสุทธิอุทกากร การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตามที่อยู่ข้างต้น หรือดาวน์โหลดได้จาก www.mwa.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิตยา พิบูลย์ โทร 0 2504 0123 ต่อ 2519 หรือ 08 6972 2889

 

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 18 มี.ค.67