ปรับเงินเดือนข้าราชการ อัปเดตกลั่นกรองเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ

ปรับเงินเดือนข้าราชการ อัปเดตกลั่นกรองเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ

เช็กอัปเดตล่าสุด ปรับเงินเดือนข้าราชการ กลั่นกรองเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

กรณี ปรับเงินเดือนข้าราชการ และจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ล่าสุด

 

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ล่าสุด

กรมบัญชีกลาง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1/2567

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง

ปรับเงินเดือนข้าราชการ อัปเดตกลั่นกรองเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ 2567

กรมบัญชีกลางเดินหน้าโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 4 

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. 

ปรับเงินเดือนข้าราชการ อัปเดตกลั่นกรองเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ

โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เข้าร่วมอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลและงานของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

อ้างอิง - กรมบัญชีกลาง