เขื่อนลำตะคองน้ำเพียงพอแล้งนี้ ย้ำ ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด

เขื่อนลำตะคองน้ำเพียงพอแล้งนี้ ย้ำ ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทาน มั่นใจฤดูแล้งปีนี้ น้ำในเขื่อนลำตะคองมีน้ำเพียงพอใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ แต่ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ ลดความเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนลำตะคองมีน้ำใช้การอยู่ที่ 125 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ มีการจัดสรรน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และพืชใช้น้ำน้อย ให้กับพื้นที่ด้านท้ายไปแล้วกว่า 41 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของแผนฯ ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำยังเป็นไปแผนฯที่วางไว้
 

คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลืออยู่ประมาณ 123 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ ซึ่งเพียงพอสำหรับสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2567

 

สำหรับในภาคการเกษตร ปัจจุบันพบว่าการทำนาปรังเกินกว่าแผนที่วางไว้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกร หากเก็บเกี่ยวนาปรังแล้ว ไม่ทำนาปรังรอบ 2 รวมไปถึงให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด  ลดความเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต