ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษา - เลขา'รองปธ.สภาฯคนที่ 1'

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษา - เลขา'รองปธ.สภาฯคนที่ 1'

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งที่ปรึกษา-เลขา'รองปธ.สภาฯคนที่ 1'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ความว่า ตามที่ ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 (5) (15) (22) และมาตรา 95 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน 3 คน ดังนี้
 

1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

2. นายพงษ์สรณัฐ ทองลี เป็นเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

3. นายปกรณ์ อารีกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษา - เลขา'รองปธ.สภาฯคนที่ 1'