พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป