ศาลยกฟ้อง คดี 'กระทะโคเรียคิง' (Korea King) ไม่พบโฆษณาเกินจริง-สารปนเปื้อน

ศาลยกฟ้อง คดี 'กระทะโคเรียคิง' (Korea King) ไม่พบโฆษณาเกินจริง-สารปนเปื้อน

ศาลแพ่งพิพากษา ยกฟ้อง คดี "กระทะโคเรียคิง" (Korea King) ไม่เข้าข่าย โฆษณาเกินจริง - ไม่พบสารปนเปื้อนโลหะหนักที่ทำให้ผู้ใช้เจ็บป่วย

วันนี้ (15 พ.ย.66) ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ผบ 3006 / 2560 ระหว่างนางสาวอรกัลยา พุ่มพึ่ง ที่ 1 นางสาวกัลยทรรศ์ ติ้งหวังที่ 2 โจทก์ และบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด จำเลย โดยโจทก์ทั้งสองฟ้องว่าสินค้าที่จำเลยจำหน่ายคือ กระทะ ชื่อว่า กระทะโคเรียคิง (Korea King) มีการโฆษณาขายสินค้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามนั้น ถือเป็นการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค และคุณสมบัติสินค้าของจำเลยไม่ได้เป็นไปตามที่จำเลยโฆษณาจำหน่ายสินค้านั้น

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลยที่จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทกระทะและตะหลิว จากบริษัทเคียวซุงเวิลด์นั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในประเด็นการเคลือบผิวกระทะของจำเลยว่าเคลือบด้วยหินอ่อนหรือวัสดุอื่นครบ 8 ชั้นหรือไม่ พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าว่า เมื่อตรวจสอบโดยการทดสอบด้วยเทคนิคใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ยิงอิเล็กตรอนลงไปเพื่อหาค่าองค์ประกอบ ซึ่งพบว่ามีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิด โดยหลักการชั้นที่เหลื่อมกันไปมาและมีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิด ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีจำนวนชั้น 8 ชั้น สามารถสันนิษฐานได้ว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นนั้นมี 8 ชั้น

แต่เมื่อโฆษณาของจำเลยในลักษณะที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคดีนี้นั้นอาจทำให้ผู้รับฟังหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะกระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นได้ว่า การเคลือบกระทะทั้งสองรุ่นนั้นแบ่งเป็นชั้น ๆ และสามารถเห็นการแยกชั้นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่อย่างไรก็ตามการโฆษณารวมทั้งการเข้าใจของผู้บริโภคดังกล่าว ก็มิได้เป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าของจำเลยไม่มีคุณสมบัติ หรือส่วนประกอบตามที่จำเลยโฆษณา

ในเรื่องราคาที่จำเลยอ้างอิงนั้นก็ปรากฏในเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย เรื่องการทนต่อความร้อน ผลการทดสอบพบว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่น ในส่วนของตัวกระทะ ทดสอบที่อุณหภูมิ 400 เซลเซียส ไม่พบความผิดปกติของตัวกระทะทั้งสองรุ่น ส่วนด้านจับทดสอบที่อุณหภูมิ 280 เซลเซียส พบมีรอยแตกเล็กน้อย ซึ่งปกติของคนทั่วไปเมื่อประกอบอาหารอย่างเช่นกรณีต้มซุปที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 100 เซลเซียส และไม่พบสารปนเปื้อน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ และไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เจ็บป่วยจากผลกระทบจากโลหะหนักโดยเฉพาะ พยานหลักฐานของจำเลยที่นำสืบมาจึงมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์

ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือกระทำการอันเป็นการผิดสัญญาที่มีการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามขนาด คุณภาพ แหล่งกำเนิดหรือชนิดไม่เป็นไปตามรายการละเอียดที่จำเลยโฆษณา จนเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองและสมาชิกกลุ่มได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย จิตใจ จากการโฆษณาสินค้าเกินความจริง และสินค้ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลยไม่เป็นไปตามที่โฆษณาตามที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างจึง พิพากษา ยกฟ้อง