แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา-กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา-กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ! แต่งตั้ง '14 ผู้ทรงคุณวุฒิ' เป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และนายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินห้าคนเป็นที่ปรึกษาได้ 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ปรึกษา)

2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ปรึกษา)

3. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)

4. นายพิชัย ชุณหวชิร (ที่ปรึกษา)

5. นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษา)

6. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (กรรมการ)

7. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กรรมการ)

8. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)

9. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ)

10. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

11. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

12. นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย (กรรมการ)

13. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (กรรมการ)

14. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (กรรมการ)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)