อาวุธปืนเถื่อน กับ การซื้อ-ขายออนไลน์

อาวุธปืนเถื่อน กับ การซื้อ-ขายออนไลน์

ประเทศไทยได้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน อีก 9 ฉบับ

ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงบทกำหนดโทษเสียใหม่ให้สูงขึ้น รวมถึงมีมาตรการยกเว้นโทษให้แก่ผู้มีอาวุธปืนเถื่อนนั้น ๆ มามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ผลิตอาวุธปืนจำหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก ทำให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย และมีการใช้อาวุธปืนเถื่อนในการโจรกรรมกันทั่วไป

แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือพยายามควบคุมในเรื่องของการซื้อขาย ครอบครอง และพกพาอาวุธปืน ต้องขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตามมาตรา 13 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตแก่

(1) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 250 หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303

(ข) มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำโดยความจำเป็น หรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ

(2) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 หรือมาตรา 33 หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38

(3) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) และ (2) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 

(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(5) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา 11
(6) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้
(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
(9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่า 6 เดือน

หากซื้อขายอาวุธปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ 

ผู้ซื้ออาวุธปืนออนไลน์มีความผิดฐาน “ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 - 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ประกอบ มาตรา 72 

ผู้ขายอาวุธปืนออนไลน์มีความผิดฐาน “จำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 - 40,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 ประกอบ มาตรา 73

ล่าสุดประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้ร่างกฎหมาย Firearm Industry Responsibility Act. (Assembly Bill 1594) อนุญาตให้ประชาชนสามารถยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่ออุตสาหกรรมปืน ฐานการผลิตหรือการขายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายได้ โดยร่างกฎหมายนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ร่างกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร 1594 มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมอาวุธปืน ซึ่งจะกำหนดให้สมาชิกในอุตสาหกรรมอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ ต้องจัดทำ นำไปใช้ และบังคับใช้การควบคุมตามสมควรตามที่กำหนดไว้ 

สมาชิกในอุตสาหกรรมอาวุธปืนต้องใช้มาตรการป้องกันตามสมควร เพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกไม่ขาย แจกจ่าย หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ให้กับผู้จัดจำหน่ายขั้นปลาย หรือผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ไม่ยุติธรรม ของการแข่งขันทางการค้า การหลอกลวง และการโฆษณาที่เป็นเท็จ

ร่างกฎหมายดังกล่าวยังห้ามมิให้สมาชิกในอุตสาหกรรมอาวุธปืนผลิต ทำการตลาด นำเข้า เสนอขายขายส่ง หรือเสนอขายขายปลีกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนซึ่งมีอันตรายผิดปกติและมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสี่ยง ที่ไม่สมเหตุสมผลต่ออันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนใน แคลิฟอร์เนียตามที่กำหนด

ร่างกฎหมายนี้อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับอันตรายในแคลิฟอร์เนีย อัยการสูงสุด หรือทนายความประจำเมืองหรือเคาน์ตี ดำเนินคดีทางแพ่งต่อสมาชิกในอุตสาหกรรมอาวุธปืน สำหรับการกระทำหรือการละเว้นซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานการปฏิบัติของอุตสาหกรรมอาวุธปืน ตามที่ระบุไว้

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้ศาลตัดสินว่า สมาชิกในอุตสาหกรรมอาวุธปืนมีส่วนร่วมในการกระทำผิด เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ตามคำสั่งศาล ความเสียหาย และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยควรมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้ร่างกฎหมาย Firearm Industry Responsibility Act

  • เพื่อให้ผู้เสียหายฟ้องคดีในทางแพ่งเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญากับผู้ที่ผลิตและจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรม ให้ศาลสามารถตัดสินว่าผู้ผลิตและจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนมีส่วนร่วมในการกระทำผิด
  • เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ รวมถึงการเยียวยาตามคำสั่งศาล ความเสียหาย และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ.