เตรียมขึ้นทะเบียน GI "ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีประจวบฯ

เตรียมขึ้นทะเบียน GI  "ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีประจวบฯ

"ทุเรียนเขาจ้าว" ของ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมขึ้นทะเบียน GI ภายในปีนี้

วันนี้ (13 ก.ย. 66) นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ทุเรียนเขาจ้าว” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการปลูกในพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี ซึ่ง ทุเรียนเขาจ้าว ชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566

โดย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 60 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 1,030 ไร่ มีเกษตรกรสมาชิก 55 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 37 ราย และอยู่ระหว่างการขอรับรอง 4 ราย และยังได้มีการจัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียน เข้าระบบเกษตรอินทรีย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คาดว่า จะสามารถขึ้นทะเบียน GI ได้ภายในปี 66 นี้ 

เตรียมขึ้นทะเบียน GI  "ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีประจวบฯ
 

จากการสำรวจสถานการณ์ผลิต ของแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรนิยมปลูก ในช่วงเดือน พ.ค.  - มิ.ย. เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 990 กิโลกรัม/ไร่ (ทุเรียนหมอนทอง 1 ลูก มีน้ำหนักประมาณ 2 – 4 กิโลกรัม) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 190 - 200 บาท /กิโลกรัม เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 193,050 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 173,450 บาท/ไร่/ปี 

ซึ่งในปี 66 ผลผลิต "ทุเรียนเขาจ้าว" ทยอยออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. จำนวนทั้งหมด 350 ตัน มากสุดในเดือน ก.ค. คิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิต "ทุเรียนเขาจ้าว" ทั้งจังหวัด ซึ่งช่วงเดือน ก.ค. ดังกล่าว ทางกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และ อบต. เขาจ้าว จัดงานเทศกาลทุเรียนเขาจ้าว และของดีอำเภอปารณบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี 

เตรียมขึ้นทะเบียน GI  "ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีประจวบฯ
 

ขณะภาพรวมสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายในพื้นที่ ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เหลืออีกร้อยละ 10 จำหน่ายทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook ของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มีการรับประกันคุณภาพ หากทุเรียนเกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่ง หรือทุเรียนไม่ได้คุณภาพ ทางกลุ่มแปลงใหญ่จะเครมให้กับผู้ซื้อทุกราย 

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ได้ดำเนินการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร สร้างอัตลักษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทุเรียนเขาจ้าว” โดยได้รับการผลักดันจากอำเภอปราณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี ในการสนับสนุนด้านการเพาะปลูก การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนมาตรฐานของสินค้า เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพ และยังการทำเกษตรตามหลัก BCG Model ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ดีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ยังนำทุเรียนตกเกรด มาเริ่มทดลองแปรูปสินค้า อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม ทุเรียนฟรีช ข้าวเกรียบทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน รวมถึงมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกร ขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น

เตรียมขึ้นทะเบียน GI  "ทุเรียนเขาจ้าว" อีกหนึ่งของดีประจวบฯ

สำหรับผู้ที่สนใจ "ทุเรียนเขาจ้าว" สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชาตรี จาบกัน ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว โทร 09 0447 2336 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี โทร 0 3262 1786 หรือ สศท.10 ราชบุรี  โทร 0 3233 7954