ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'ชลัฐ รัชกิจประการ' เป็น สส.แทน 'ทรงศักดิ์ ทองศรี'

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'ชลัฐ รัชกิจประการ' เป็น สส.แทน 'ทรงศักดิ์ ทองศรี'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เลื่อน "ชลัฐ รัชกิจประการ" เป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แทน "ทรงศักดิ์ ทองศรี" ที่ได้ลาออกไปเป็นรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาบุกเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ ๓ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายทรงศักดิ์ ทองศรี สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ นายชลัฐ รัชกิจประการ จากพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'ชลัฐ รัชกิจประการ' เป็น สส.แทน 'ทรงศักดิ์ ทองศรี'