คุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ 'ทายาท' 6 ลำดับ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

คุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ 'ทายาท' 6 ลำดับ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

รู้ไว้เข้าใจให้ตรงกัน คุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ 'ทายาท' 6 ลำดับ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม แนะนำทายาทโดยธรรม 6 ลำดับ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย 

กรณีทายาทโดยธรรม ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายนั้น เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ไม่ว่าการตายนั้นจะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย (สาบสูญ) ส่วนกองมรดกนั้น ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตายมีอยู่ “ก่อน” ถึงแก่ความตาย ตลอดจนทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน เว้นแต่ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดนั้นจะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็นนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 กำหนดว่า ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมนั้น ต้องแบ่งตามลำดับชั้น ดังต่อไปนี้

1. ผู้สืบสันดาน คือ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม

2. บิดามารดา ในกรณีของบิดา เฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก

3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

4. พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือที่เรามักเรียกกันว่า “พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่”

5. ปู่ ย่า ตา ยาย

6. ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นทายาทโดยธรรมเช่นเดียวกัน โดยลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรส ให้เป็นไปตามมาตรา 1635

 

คุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ 'ทายาท' 6 ลำดับ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 มาตรา 1635