ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'มังกร ยนต์ตระกูล' เป็น สส. แทน 'เสรีพิศุทธ์'

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'มังกร ยนต์ตระกูล' เป็น สส. แทน 'เสรีพิศุทธ์'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เลื่อน "มังกร ยนต์ตระกูล" เป็น สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย แทน "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส" หัวหน้าพรรคฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศให้ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น
 

บัดนี้พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ “พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้
 

นายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ “พรรคเสรีรวมไทย” ลำดับที่ 2 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน 'มังกร ยนต์ตระกูล' เป็น สส. แทน 'เสรีพิศุทธ์'