ประวัติ 'อโนชา ชีวิตโสภณ' ประธานศาลฎีกา คนใหม่

ประวัติ 'อโนชา ชีวิตโสภณ' ประธานศาลฎีกา คนใหม่

เปิดประวัติ 'อโนชา ชีวิตโสภณ' ประธานศาลฎีกา คนใหม่ หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566

สื่อศาล ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ของศาลยุติธรรม ได้เผยแพร่ ประวัติ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา คนใหม่ หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลฎีกา

  • ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี

- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

- ผู้พิพากษาศาลฎีกา

- อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

- ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

  • ตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ประวัติ \'อโนชา ชีวิตโสภณ\' ประธานศาลฎีกา คนใหม่

อ้างอิง - สื่อศาลยุติธรรม และ ราชกิจจานุเบกษา