ครม. ไฟเขียว ร่างโควต้าต่างชาติตั้งถิ่นฐานในไทย ปี 66

ครม. ไฟเขียว ร่างโควต้าต่างชาติตั้งถิ่นฐานในไทย ปี 66

ครม. ไฟเขียว ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจำนวนคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปี 66 ไม่เกิน 100 คนต่อปี คนไร้สัญชาติไม่เกิน 50 คนต่อปี

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับร่างประกาศฯ ฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ
 

ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีประเทศละไม่เกิน 100 คนต่อปี และไม่เกิน 50 คนต่อปี สำหรับคนไร้สัญชาติ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทย และร่างประกาศฯ นี้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

 

ครม. ไฟเขียว ร่างโควต้าต่างชาติตั้งถิ่นฐานในไทย ปี 66

ร่างประกาศฯ ฉบับนี้เป็นการดำเนินการในลักษณะงานปกติที่กฎหมายกำหนดไว้ และครม.เคยมีมติเมื่อ 13 ธันวาคม 2561, 15 เมษายน 2563, 28 กันยายน 2564 และ 12 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบและได้ดำเนินการแล้ว จึงเป็นการต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้มีการให้ความเห็นเพิ่มเติมในการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเชิงลึกของบุคคลให้เกิดความชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งด้านความมั่นคงและการแสวงโอกาสเพื่อการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น