ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช

ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขต ที่ดินโบราณสถานวัดสวนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีพื้นที่โบราณสถาน

พื้นที่ ก. ประมาณ 1 ไร่ 62.91 ตารางวา

พื้นที่ ข. ประมาณ 3 งาน 37.50 ตารางวา

รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช