ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกต่ออายุ "ลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร" ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566 โดยสาระสำคัญคือ การยกเลิกประกาศการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หรือกล่าวคือ ไม่มีการขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล ลง 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี อนุมัติก่อนที่จะมีการยุบสภา

 

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกาาเป็นต้นไป


 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภททที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ่มโดยกฎกระทรงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกต่ออายุ 'ลดภาษีดีเซล ตั้งแต่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป