ราชกิจจาฯ ประกาศ 'พรรครวมไทยยูไนเต็ด' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'พรรครวมไทยยูไนเต็ด' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศ กกต. ให้ 'พรรครวมไทยยูไนเต็ด' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 'พรรครวมไทยยูไนเต็ด' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยพัฒนา ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

 

นายพงศ์ธร เพชรชาติ เลขาธิการพรรครวมไทยยูไนเต็ด รักษาการแทนหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรครวมไทยยูไนเต็ด ตามข้อบังคับพรรครวมไทยยูไนเต็ด พ.ศ. 2564 ข้อ 122 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ 'พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง' ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)