มติ ครม. 23 พ.ค. 66 แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่!

มติ ครม. 23 พ.ค. 66 แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่!

มติ ครม. 23 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งข้าราชการ และคณะกรรมการ (บอร์ด) หลายตำแหน่ง เช็กรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ และคณะกรรมการ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา 14(4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน

2. นายสมชาย หอมลออ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน

3. ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติวิทยาศาสตร์

5. พลตำรวจโท นายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์

6. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

  • คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม แทน ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

  • คณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ประกอบด้วย

1. บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สบร. จำนวน 1 ราย ได้แก่  นายปรเมธี วิมลศิริ

2. บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
  2. นายประภาศ คงเอียด
  3. รองศาสตราจารย์ สิงห์ อินทรชูโต
  4. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์
  5. นายปิยะชาติ อิศรภักดี 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

  • คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรวันต์ สินธุนาวา เป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป