โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์' 186 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์' 186 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ "นายทหารสัญญาบัตร" และ "นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร" รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่"นายทหารราชองครักษ์"และ"นายตำรวจราชองครักษ์" รวม 186 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์"


 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ อีกวาระหนึ่ง จำนวน ๑๘๖ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม : ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ 186 นาย 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์' 186 ราย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์' 186 ราย