บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศยกเลิกกฎ Must have เปิดรับฟังความคิดเห็น 30 วัน

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศยกเลิกกฎ Must have เปิดรับฟังความคิดเห็น 30 วัน

บอร์ด กสทช. ลงมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ยกเลิก Must Have เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น 30 วัน นำมา ประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ประชุม กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 ได้พิจารณาเรื่อง เห็นควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือที่เรียกว่าประกาศมัสต์แฮฟ (Must have)

 

ในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเป็นเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศยกเลิกกฎ Must have เปิดรับฟังความคิดเห็น 30 วัน

ก่อนหน้านี้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กล่าวภายหลังจากการประชุมบอร์ดกสทช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ว่าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานั้น เป็นหนึ่งใน 7 ประเภทกีฬาที่อยู่ในประกาศกฎมัสต์แฮฟด้วย แต่คาดว่าจะไม่ต้องใช้งบจากทางกองทุน USO เนื่องจากว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีกองทุนสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำมาถ่ายทอดสดในส่วนนี้อยู่แล้ว จึงไม่น่าจะต้องมาขอรับการสนับสนุนจากทางกสทช.