ราชกิจจาฯ แก้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง WFH เช็กเลย

ราชกิจจาฯ แก้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง WFH เช็กเลย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟรอมโฮม (Work From Home) สิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่จะได้ เช็กเลย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟรอมโฮม (Work From Home) รวมถึงการเปิดทางนายจ้าง ลูกจ้างตกลงเวลาทำงาน วันหยุดพักผ่อน และวันลาให้ชัดเจน

สำหรับเนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้ได้ความคุ้มครอง เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง ตลอดจนมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงด้วย และจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 23/1 โดยมีสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้าง หรือในกรณีมีความจำเป็น

นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างนำงานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงไว้กับนายจ้างซึ่งมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้างได้โดยสะดวกให้ลูกจ้างนำงานดังกล่าวไปทำที่บ้าน (เวิร์คฟรอมโฮม) WFH หรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆได้

การตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น อาจตกลงให้มีรายละเอียด เช่น 

  • ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง
  • วัน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
  • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่างๆ
  • ขอบเขตหน้าที่การทำงานของลูกจ้างและการควบคุมหรือกำกับการทำงานของนายจ้าง
  • ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นอันเนื่องจากการทำงาน

เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใดๆกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

ลูกจ้างซึ่งทำงานที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานที่ใดๆมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม (คลิก)