ผู้ว่าฯ สระบุรี นำ ปชช. ร่วมงาน แสงเทียนแห่งศรัทธาฯ แห่ผ้าแดงห่มมณฑป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประชาชน ร่วมงาน แสงเทียนแห่งศรัทธาฯ แห่ผ้าแดงห่มมณฑป คอบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 วัดพระพุทธฉายร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2566 แห่ผ้าแดงน้อมถวายพระพุทธฉาย ขึ้นบนยอดเขา และพิธีเวียนเทียนรอบเขาปถวี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

งาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย” และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2566 วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป และปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้เห็นความสำคัญกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โดยมีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคงานวัด ชิม ช็อป มหกรรมขนมไทย การแสดงทางวัฒนธรรม พิธีถวายผ้าพระพุทธฉายและพิธีแห่ผ้าห่มรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ขบวนแห่เสลี่ยงเทียน และพิธีเวียนเทียนรอบเขาปถวี (เขาพระฉาย) 1 รอบ หนึ่งเดียวในโลก

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย ร่วมกันนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสวดมนต์เนื่องในโอกาสการจัดพิธีแห่ผ้าแดงน้อมถวายพระพุทธฉายถวายเป็นพุทธบูชารอยพุทธบาทเบื้องขวาที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาปถวี สำหรับผ้าแดงความยาว 200 เมตร.จะนำไปห่มโอบรอบเจดีย์ 5 ยอด บนยอดเขา ที่ครอบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา และน้อมถวายบูชารอยพระพุทธฉายหรือรูปเงาของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐาน ณ เงื้อมหน้าผา ณ วัดพระพุทธฉาย ในโอกาสนี้ได้มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชมรมวัฒนธรรมต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี รวมกว่า 500 คน

ส่วนพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระพุทธฉาย ถือเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการประกอบพิธีเวียนเทียนรอบเขาระยะทาง 1200 เมตร ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 รอบในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีโอกาสกราบนมัสการรูปเงาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธฉายและรอยพระบาทเบื้องขวาที่อยู่ที่ประทับอยู่บนยอดเขา และสำหรับผ้าแดงความยาว 200 เมตร.จะนำไปห่มโอบรอบเจดีย์ 5 ยอด บนยอดเขา ที่ครอบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

วัดพระพุทธฉาย ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญและวัดสำคัญ เมื่อครั้งอดีตพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคยเสด็จประพาสและเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธฉายหลายครั้งหลายครา โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มานมัสการรอยพระพุทธฉายและทรงโปรดให้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกด้วย. ก่อนที่จะมีพระกระแสรับสั่งให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะและมณฑปที่อยู่บนยอดเขาอันเป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ต่อมาวัดพระพุทธฉายได้จัดงานและรื้อฟื้นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ เช่นประเพณีใส่บาตรข้าวต้มลูกโยน พิธีเวียนเทียนถวายพุทธบูชา รวมไปถึงการจัดงานเทศบาลนมัสการรอยพระพุทธฉาย และได้จัดงานประเพณีสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน