ผบช.น. กำชับตั้งด่าน ต้องมีระดับสารวัตรขึ้นไป ลงดาบ ผู้นำหน่วย หากย่อนยาน

ผบช.น. กำชับตั้งด่าน ต้องมีระดับสารวัตรขึ้นไป ลงดาบ ผู้นำหน่วย หากย่อนยาน

ผบช.น. งัดคำสั่ง ตร.1212, 234 ใช้ไม้แข็งลงดาบ ผู้นำหน่วย หากย่อนยาน กำชับหัวหน้าหน่วยต้องใส่ใจ การตั้งด่าน ต้องมีระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมมอบ รอง ผบช.น. ลงกำกับดูแลลูกน้องปฎิบัติงานใกล้ชิด หากละเลย พบลูกน้องทำผิด ต้องเอาผิด หัวหน้าหน่วย พร้อมผู้บังคับบัญชา 2 ลำดับชั้น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายหลังกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดำเนินการตำรวจในสังกัด ปมรีดไถ และไม่จับกุมดาราสาวไต้หวัน พกบุหรี่ไฟฟ้านั้น ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้มีคำสั่งวิทยุ ในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล เร่งด่วนที่สุด ถึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 - 9, จร., สปพ. และ อก. และแจ้งเวียนถึงรอง ผบช.น.(ปป.) , รอง ผบช.น.(จร.) และ รอง ผบช.น.(จต.)

โดยมีเนื้อหาใจความระบุว่า

1.อ้างถึง

(1.1.)หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 007.22/1572 ลง 31 พ.ค.64 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

(1.2 )แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ป้องราษฎร์ ปราบภัย หัวใจคือประชาชน” ลง 14 พ.ย.65

(1.3)แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ป้องราษฎร์ ปราบภัย หัวใจคือประชาชน” ลง 18 ธ.ค.65
 

2.เพื่อให้การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ของหน่วยงานในสังกัด บช.น. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ ตร. กำหนด จึงให้ บก.น.1-9, จร., สปพ. และ อก.ดำเนินการ ดังนี้

(2.1)กำชับการปฏิบัติของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร.กำหนด โดยเคร่งครัด หากตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ถือเป็นความบกพร่องของ ผกก.สน. และ ผู้บังคับบัญชา 2 ลำดับชั้น ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212 /2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเฉพาะการขออนุญาตในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัด ตามระเบียบ และกำหนดให้ผู้ควบคุมต้องเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรในระดับ สว. ขึ้นไป เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ รอง ผบช.น (ปป) และ (จร) .เป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด


(2.2)ให้ รอง ผบช.น. ที่ควบคุมดูแลกำกับพื้นที่ ตามคำสั่ง บช.น.ที่ 345 /2565 ลง 6 ต.ค.65 ตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

(2.3)ให้ รอง ผบช.น.(จต) สุ่มตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนด หากตรวจสอบพบข้อบกพร่อง หรือการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยทุกกรณี โดยให้รายงานมายัง บช.. (ผ่าน ฝอ.1 งานวินัย) ทราบ

(2.4)ให้ รอง ผบก.น.1 - 9(ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม), ผกก.หัวหน้าสถานี และ รอง ผกก.(ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม)ออกตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน ห้ามมิให้เกิดความบกพร่องเป็นอันขาดจึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด “คำสั่งดังกล่าวระบุ”