กรมราชทัณฑ์ วิธีสมัครสอบบรรจุราชการ รับกว่า 452 อัตรา เช็กตำแหน่ง เงินเดือน

กรมราชทัณฑ์ วิธีสมัครสอบบรรจุราชการ รับกว่า 452 อัตรา เช็กตำแหน่ง เงินเดือน

"กรมราชทัณฑ์" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 452 อัตรา เช็กตำแหน่ง เงินเดือนแต่ละตำแหน่งที่จะได้รับ พร้อมคุณสมบัติเงื่อนไข

"กรมราชทัณฑ์" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 452 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศจาก "กรมราชทัณฑ์" เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 10 อัตรา (เงินเดือน 15,000-16,500 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 350 อัตรา (เงินเดือน  10,840 -12,650 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิซา และ
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เชนติเมตรแต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน กพ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 90 อัตรา (เงินเดือน 10,840 -12,650 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระตับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

 

- สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์

- อ่านประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์ (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ที่ เว็บไซต์  หรือโทร 02 967 2222

 

ข้อมูลจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

.