ราชกิจจาฯ ประกาศ ขึ้นทะเบียน-กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขึ้นทะเบียน-กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ทำเนียบรัฐบาล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่โบราณสถาน ประมาณ ๕๒ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

พนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขึ้นทะเบียน-กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขึ้นทะเบียน-กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล