ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางไม่เกิน 300 หน่วย ตั้งแต่ 67.04 – 92.04 สตางค์/หน่วย จริงหรือ?

ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางไม่เกิน 300 หน่วย ตั้งแต่ 67.04 – 92.04 สตางค์/หน่วย จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กบง. ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ตั้งแต่ 67.04 – 92.04 สตางค์/หน่วย งวด ม.ค. – เม.ย. 2566 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารถึงเรื่อง กบง. ลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ตั้งแต่ 67.04 – 92.04  สตางค์/หน่วย งวดม.ค. – เม.ย. 2566 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กบง. ได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนม.ค. – เม.ย. 2566 ซึ่งมีค่า Ft เรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ / หน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 1 – 150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ / หน่วย

จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 151 – 300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ / หน่วย
 

โดย พน. ประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 19.66 ล้านราย และคาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และงบที่ได้รับการจัดสรรโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบ และขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร.0-2612-1555

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์