ครม. กำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ จริงหรือ?

ครม. กำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ครม. กำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. กำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงกำหนดให้สินค้า 5 รายการเป็นสินค้าควบคุม โดยกำหนดราคา ปริมาณ และประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค ได้แก่
1. หน้ากากอนามัย
2. ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4. เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก
5. ไก่และเนื้อไก่
 

อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่องกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 24 มกราคม 2566 นี้ จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศใหม่และนำประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี