ข่าวปลอม! เบี้ยผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคน

ข่าวปลอม! เบี้ยผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า เบี้ยผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคน เป็นข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการแจ้งข้อมูลในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปโดยให้ข้อมูลว่าข่าวดี! เพิ่มเงินผู้สูงอายุ รับเงิน 1,500บาท/เดือน ได้เท่ากันทุกคนนั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

  • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

1. สัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยมีตั้งแต่อัตรา 600 บาท 700 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท/คน/เดือน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์