"ช้อปดีมีคืน 2566" เติมน้ำมันได้สิทธิลดหย่อนภาษี แม้ใช้รถคนอื่น เช็กเลย

"ช้อปดีมีคืน 2566" เติมน้ำมันได้สิทธิลดหย่อนภาษี แม้ใช้รถคนอื่น เช็กเลย

"ช้อปดีมีคืน 2566" กรมสรรพากร แจ้งการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการเติมน้ำมัน โดยจะให้สิทธิแก่ผู้จ่ายเงินค่าน้ำมัน แม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่น โดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

"ช้อปดีมีคืน 2566" มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท โดยได้เริ่มมาตรการแล้วตั้งแต่วันที่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้าน กรมสรรพากร แจ้งการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการเติมน้ำมัน โดยจะให้สิทธิแก่ผู้จ่ายเงินค่าน้ำมัน แม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่น โดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

ผู้ร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" จะต้องเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี

หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการไม่เกิน 30,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษหรือรวมยอดกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับเท่านั้น

เงื่อนไขการเติมน้ำมันลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืน 2566

 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เติมน้ำมันระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 • 30,000 บาทแรก ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (ม.86/4) ได้ทั้งในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice/ e-Receipt
 • ส่วนอีก 10,000 บาท เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น
 • ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ครั้งนี้ สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่จะยื่นระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2567

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม RD CALL CENTER โทร.1161

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- “ช้อปดีมีคืน 2566” เริ่มแล้ว! ลดหย่อนภาษี ซื้อสินค้า OTOP ได้ด้วย

- "ช้อปดีมีคืน 2566" เปิดสูตรคำนวณลดหย่อนภาษี ได้เงินคืนเท่าไหร่ ใครคุ้มสุด

- "ช้อปดีมีคืน 2566" เช็กขั้นตอน ผู้ประกอบการยื่นคำขอออกใบกำกับภาษี E-Tax

- ส่องเงื่อนไขมาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" ของขวัญปีใหม่ มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2566" 

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต