“กาชาด”เชิญชวนช่วยเหลือผู้ยากไร้ถวายพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

“กาชาด”เชิญชวนช่วยเหลือผู้ยากไร้ถวายพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เหล่ากาชาดเชิญชวนภาครัฐ-ภาคเอกชนทั่วไทย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร นั้นสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

 

ได้มีหนังสือเชิญชวนเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัดให้ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอำเภอท้องที่ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรกุศลในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมหรือจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบ 

โดยให้หารือกับประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด(ผวจ.) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือนายแพทย์ผู้อำนายการโรงพยาบาลจังหวัด ชุมชนอำเภอ หรือผอ.รพ.สต.หรือนายอำเภอท้องที่ เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ป่วย ผู้พิการ คนชรา หรือประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอและขาดปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากไม่มีที่พึ่งพิงหรือไม่มีที่พักพิงในพื้นที่หรือไม่

“เมื่อพบเห็นขอให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ จัดทำโครงการหรือกิจกรรมการช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัวเหล่านั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

 

โดยให้ใช้งบประมาณประจำปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามหมวดส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดจากเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งนี้ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามคู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด(ตุลาคม 2565) ในทุกขั้นตอน” นายกฤษฎา กล่าว