6 สถาบันฯผนึกกำลังจัดประชุมนานาชาติ ICNB ครั้งที่ 6

6 สถาบันฯผนึกกำลังจัดประชุมนานาชาติ ICNB ครั้งที่ 6

6 สถาบันฯ ระดมวิทยากรระดับโลกจาก 30 ประเทศ ถก ยุทธศาสตร์สร้างชาติ หลังวิกฤตในโลกโกลาหล ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ (ICNB) ครั้งที่ 6 เพื่อพัฒนาชาติให้แข็งแรงในโลกที่ผันผวน โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 70 คน จาก 30 ประเทศ นำเสนอแนวทางที่ครอบคลุม

สถาบันสร้างชาตินานาชาติ ร่วมกับ
สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ (ICNB) ในหัวข้อ ‘ยุทธศาสตร์การสร้างชาติยุคหลังวิกฤตในโลกแห่งความโกลาหล’ (The 6th International Conference on Nation-Building 2022 :Post-Crisis Nation-Building Strategies in the World of Flux) เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม คอมพัส แคมพัส ถนนบางนา-ตราด โดยเป็นความร่วมมือกับ สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติประเทศมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) 


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ ดร.แดน ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ กล่าวว่า “การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอแนวคิด นโยบาย บทความวิชาการ ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ และองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศและองค์กรจากภาวะวิกฤติในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ในการฟื้นฟูประเทศและองค์กรจากวิกฤติ Covid-19 ได้โดยเร็ว และสามารถขับเคลื่อนประเทศและองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหลังวิกฤติได้ โดยในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 3,000 คน ทั้งในระบบออนไซต์และออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ ผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป”

6 สถาบันฯผนึกกำลังจัดประชุมนานาชาติ ICNB ครั้งที่ 6

 
การประชุมนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำและผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ อาทิ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งผู้แทนร่วมปาฐกถา จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาส่งผู้แทนร่วมปาฐกถา, ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี, ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วิดีคอลร่วมเสนอแนวทาง โดยมีศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ และ ดาโต๊ะ พญ.เจสซี่ ถัง ประธานสถาบันการสร้างชาติ ประเทศมาเลเซียร่วม ทั้งนี้การประชุมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 70 คน จาก 30 ประเทศ เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมในประเด็นที่หลากหลาย

“การนำเสนอและอภิปรายในการประชุมครอบคลุม ประเด็น แนวโน้ม และแนวทางต่าง ๆ ในการฟื้นฟูหลังวิกฤตในโลกแห่งความโกลาหล อาทิ การคาดการณ์แนวโน้มโลกปี 2566, การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ, การปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ และการจ้างงาน, การออกแบบเมืองและชนบทในยุคที่โรคระบาดเป็นความปกติใหม่, การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังวิกฤต, อนาคตของการค้า การลงทุนและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลก, การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่, และการเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกในโลกแห่งความโกลาหล” ดร.แดน ระบุ

นอกจากนี้ภายในงาน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ยังได้แถลงผลการจัดทำดัชนีประจำปี 2022 ซึ่งครอบคลุม

1) ดัชนีการสร้างชาติ โดยจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้านความสำเร็จในการสร้างชาติ ครอบคลุมปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

2) ดัชนีการจัดการหลังวิกฤต เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการหลังเกิดวิกฤตของประเทศต่าง ๆ

และ 3) ดัชนีมหาวิทยาลัยสร้างชาติ เพื่อประเมินบทบาทในการสร้างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ กล่าวว่า ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังวิกฤต แต่ความท้าทายคือ โลกหลังวิกฤตเป็นโลกแห่งความโกลาหล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กว้างขวาง ลงลึก ไม่แน่นอน และคาดการณ์ได้ยาก การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายใต้แนวโน้มเช่นนี้ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและรอบคอบ และอยู่บนรากฐานที่แข็งแรง 5 ประการ

คือ ฐานอุดมการณ์ชาติ ฐานความรู้ ฐานจุดแกร่ง ฐานความมั่นคง และฐานความร่วมมือ การประชุม ICNB 2022 จึงเป็นความพยายามนำผู้คนจากทั่วโลก ทุกสาขาวิชา ทุกภาคส่วนมารวมกัน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และร่วมกันค้นหาแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาประเทศและองค์กรไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์