ครม. แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.หลายกระทรวง "นพ.โสภณ" นั่ง ผช.รัฐมนตรี อีกวาระ

ครม.  แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.หลายกระทรวง "นพ.โสภณ" นั่ง ผช.รัฐมนตรี อีกวาระ

ครม. อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย บิ๊กข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ-ทรัพยากรธรรมชาติ-พลังงาน-อุดมศึกษา-คลัง ต่อวาระ "นพ.โสภณ" นั่ง ผช.รัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการหลายกระทรวง มีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ประชุม ครม. อนุมัติตามที่ รมว.การต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ

1. นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

2. น.ส.ลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1.นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2.นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

3.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

5.นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

8.นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงพลังงาน

ครม. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 5 ราย ดังนี้

1.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2.นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายโสภณ เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2565

5.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.การอุดมศึกษาฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง

ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 ดังนี้

1. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 2 คน คือ

  • ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
  • นางสุนทรีย์ ส่งเสริม

2. ด้านการเงินการธนาคาร 1 คน คือ นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี

3. ด้านคอมพิวเตอร์ 1 คน คือ นางประราลี รัตน์ประสาทพร 

4.ผู้แทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน 1 คน คือ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป