โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร - ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร - ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

"ราชกิจจานุเบกษา" โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร รวม 45 นาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 44 นาย และพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 1 นาย (รวม 45 นาย)

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

 

และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 44 นาย ดังนี้

 

 

 1. พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันเอก 
 2. พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกตเป็น พันเอก 
 3. พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันโท 
 4. พันตรีหญิง ศิริพร คํานนท์ พันโทหญิง 
 5. ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา เป็น พันตรี 
 6. ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น พันตรี 
 7. ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันตรี 
 8. ร้อยเอก ฉัตรชัย จันทราภิรมย์ เป็น พันตรี  
 9. ร้อยเอก เรวัตร วงษ์ตา เป็น พันตรี
 10. ร้อยเอก ชินพันธ์ เจริญ เป็น พันตรี
 11. ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น พันตรี
 12. ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันตรีหญิง
 13. ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์ เป็น พันตรีหญิง
 14. ร้อยเอกหญิง มาลี มงคล เป็น พันตรีหญิง
 15. ร้อยโท ปพลทนัย กําบังภัย เป็น ร้อยเอก
 16. ร้อยโท อเนชา สาแช เป็น ร้อยเอก
 17. ร้อยโท เขมชาติ เวชชนะมงคล เป็น ร้อยเอก
 18. ร้อยโท ภูวิช ภักดีรักษ์ เป็น ร้อยเอก
 19. ร้อยโท ปรีดี บริสุทธิ์ เป็น ร้อยเอก
 20. ร้อยโท พฤทธิพงศ์ พันหลง เป็น ร้อยเอก
 21. ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยเอก
 22. ร้อยโท ปริญญา ตอนศรี เป็น ร้อยเอก
 23. ร้อยโท ศุภณัฐ จาฎามระ เป็น ร้อยเอก
 24. ร้อยโท เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยเอก
 25. ร้อยโท โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยเอก
 26. ร้อยโท สุขุมาล วิไลรัตน์ เป็น ร้อยเอก
 27. ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์
 28. ร้อยโท สราวุฒิ จันทวงค์ เป็น ร้อยเอก
 29. ร้อยโทหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น ร้อยเอกหญิง
 30. ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยเอกหญิง
 31. ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยโท
 32. ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยโท
 33. ร้อยตรี ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยโท
 34. ร้อยตรี วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยโท
 35. ร้อยตรี ภูชิชย์ หม่องคําเป็น ร้อยโท
 36. ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยโท
 37. ร้อยตรี ชินรัตน์ ชินเสนา เป็น ร้อยโท
 38. ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน  เป็น ร้อยโทหญิง
 39. จ่าสิบเอก ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยตรี
 40. จ่าสิบเอก คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยตรี
 41. จ่าสิบโท อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยตรี
 42. จ่าสิบโท ยุทธพล ภูบัวคํา เป็น ร้อยตรี
 43. จ่าสิบตรี ชัชชัย เฉยภัยเป็น ร้อยตรี
 44. จ่าสิบตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 มาตรา 13 และมาตรา 35 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้ ร้อยตํารวจโท ทศพล พาหิระ เป็น ร้อยตํารวจเอก

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน