"ประกันรายได้ข้าว" เช็กล่าสุด ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่

"ประกันรายได้ข้าว" เช็กล่าสุด ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่

ติดตามอัปเดต "ประกันรายได้ข้าว" เช็กล่าสุด ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ ช่องทางตรวจสอบ เพื่อเกษตรกรจะได้นำเงินไปใช้จ่ายด้านต่าง ๆ

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร "ประกันรายได้ข้าว" ติดตามเช็กล่าสุดจาก ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวานนี้ ธกส. ยังมีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด ได้แก่ 

 1. ข้าว
 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 3. มันสำปะหลัง
 4. ยางพารา
 5. ปาล์มน้ำมัน 

และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งมีการจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 142,667 ล้านบาทและมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านราย

"ประกันรายได้ข้าว" เช็กล่าสุด ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่


 อีกทั้ง ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน วงเงินรวมกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่

 • สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 • สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี
 • สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร สำหรับลูกค้าเกษตรหัวขบวนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 • สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ที่เน้นสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการแปรรูปผลผลิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 

ทั้งนี้ สำหรับ เช็คเงินเกษตรกร 2565 ซึ่งเปิดให้ ตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าว 65/66 เงินเยียวยาเกษตรกร เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 

สำหรับ ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ในจำนวนไม่เกิน 20 ไร่ และประกันราคาข้าวรอบใหม่ จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ส่วนเกณฑ์การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ จะเป็นเหมือนกับของปีก่อน ครอบคลุมเกษตรกร 4.6 ล้านครัวเรือน

ช่องทางตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 • คลิกไปที่เว็บไซต์ของ ธกส. https://chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ระบบแจ้งรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

"ประกันรายได้ข้าว" เช็กล่าสุด ธกส. จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส.