โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์" เลขาธิการฯศาลรัฐธรรมนูญ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์" เลขาธิการฯศาลรัฐธรรมนูญ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์" เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยเพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์" เลขาธิการฯศาลรัฐธรรมนูญ

 

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา 

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต  (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี  ๕  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ  ๗ ว  กลุ่มงานคดี  ๑  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๑

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง  (บยป.)  รุ่นที่  ๖

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  (นธป.)  รุ่นที่  ๒

- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ  กระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)