โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ท่องเที่ยวและกีฬา-ดีอีเอส” 3 อธิบดี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ท่องเที่ยวและกีฬา-ดีอีเอส” 3 อธิบดี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประยูร อินสกุล”เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ “อารัญ บุญชัย”ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “วิศิษฐ์ วิศิษฏ์สรอรรถ”ปลัดกระทรวงดีอีเอส “สมชวน รัตนมังคลานนท์”อธิบดีกรมปศุสัตว์ “ปราโมทย์ ยาใจ" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน “ประกอบ เผ่าพงศ์” อธิบดีกรมหม่อนไหม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประยูร อินสกุล ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ท่องเที่ยวและกีฬา-ดีอีเอส” 3 อธิบดี
 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท บริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้

1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์

2. นายปราโมทย์ ยาใจ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

3. นายประกอบ เผ่าพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม

4. นายอภัย สุทธิสังข์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

5. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

6. นายสุรเดช สมเปรม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ท่องเที่ยวและกีฬา-ดีอีเอส” 3 อธิบดี
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอารัญ บุญชัย ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

พร้อมกันนี้ ยังมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิศิษฐ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัด 3 กระทรวง “เกษตร-ท่องเที่ยวและกีฬา-ดีอีเอส” 3 อธิบดี