ประกาศแล้ว! ผลการคัดเลือก "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2565

ประกาศแล้ว! ผลการคัดเลือก "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2565

ประกาศแล้ว! ผลการคัดเลือก "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2565 รางวัลของข้าราชการกรมการปกครองที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ตามที่ กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการ "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกปลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการปกครองที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

 

บัดนี้ กรมการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นที่สมควรประกาศให้เป็นปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

 

1. ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

 

1.1 พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 

1) นายพชร ทองสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

2) นายอรรจน์ชญาณ์ ธนาภาชูสิทธิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

3) นายศิลป จันทร์มีศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

4) นายประไพ กาละ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

1.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 

1) นายสุพัฒน์ พลทามูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา

 

 

2. ปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

 

2.1 พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 

1) นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

2) นายฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

3) ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ บุญประกอบ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

4) นายศรัณยู แดงนวล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

2.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 

1) นางอังคณา เหมือนมาตย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

 

(นายธนาคม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

 

ประกาศแล้ว! ผลการคัดเลือก \"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ\" ประจำปี 2565

 

อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่