เร่งแก้ปัญหาขยะชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit -หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

เร่งแก้ปัญหาขยะชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit -หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

“วราวุธ” เดินหน้าแก้ปัญหาขยะชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit และหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ขอความร่วมมือ สถานประกอบการ จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งโดยเฉพาะรมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” เดินหน้าไม่หยุด มุ่งเป้าแก้ปัญหาขยะติดเชื้อจากชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด บ้าน ที่พักอาศัย จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งโดยเฉพาะ

162969972240

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการกำจัดชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากขยะติดเชื้อ COVID -19 พร้อมทั้งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว ผลการดำเนินการจนถึงขณะนี้พบว่า ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงข้อแนะนำและได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตามต้องขอฝากย้ำอีกว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในเรื่องของระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี และครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบำบัด และการกำจัด ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากทิ้งและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ และต้องการที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วน

นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit เมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะติดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องทิ้งอย่างถูกวิธีใน 3 วิธีการ คือ หนึ่ง แยกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ที่ใช้แล้ว ในซองยาหรือถุงพลาสติก เขียนระบุ “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน สอง พ่นหรือราดด้วย แอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/น้ำยาฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อและปิดถุงให้สนิท และสาม นำไปทิ้งโดยแยกถุงออกจากขยะทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง

“3 วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและคล้ายกับการทิ้งหน้ากากอนามัย ดังนั้นประชาชนจึงสามารถทิ้งรวมกับหน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ และปิดปากถุงให้แน่น และอาจมีเขียนหรือติดหน้าถุงไว้ เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เก็บขนจะได้ทราบและป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปในตัว รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด ที่พักอาศัย ขอให้มีการจัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้ง ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพข้อความที่สื่อถึงชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ และที่สำคัญต้องรวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่น เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป” นายวราวุธ กล่าว