วันนี้ 9.09 น. 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

วันนี้ 9.09 น. 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

เตรียมตัว วันนี้ 9.09 น. "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนแวค (AstraZeneca หรือ Sinovac) ในวันนี้!! 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.09 น.

ขอสงวนสิทธิสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดผ่านเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th คลิกที่นี่

เนื่องจากอาจมีผู้เข้าลงทะเบียนจองคิวนัดหมายบนเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้ลงทะเบียนรอตามลำดับคิวการเข้าจอง โดยไม่ต้องกด Refresh และห้ามปิด browser ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเข้าต่อคิวใหม่162924835190

กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

ประเภทองค์กร/นิติบุคคล สำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1️ องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย
2️ องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป
3️ สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
4️ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดผ่านช่องทางออนไลน์
ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
จำนวนบุคคล (คน) x 2 = จำนวนวัคซีน (โดส) ที่ต้องการขอรับจัดสรร
เฉพาะองค์กร/นิติบุคคล ประเภทที่ 2 ที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป และ อปท. จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้เป็นการล่วงหน้าพร้อมวันที่พร้อมให้บริการฉีด
สำหรับกลุ่มสถานพยาบาล สามารถขอรับการจัดสรรเป็นงวดๆได้แต่ไม่ควรน้อยกว่า 200 โดสต่องวด และไม่จำเป็นต้องส่งชื่อผู้รับบริการฉีดล่วงหน้า

*หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนบริจาค 10% คืนให้กับกลุ่ม อปท. และโรงพยาบาล เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่มตามที่กำหนด

เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. จนถึง 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกที่นี่
เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น

ขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3
1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคลที่ยื่นเข้ามาตามลำดับคิว และมีความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารตอบรับให้บริการฉีดและช่วงเวลานัดจากสถานพยาบาลขององค์กรนิติบุคคล / หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับกลุ่ม อปท. และแผนสัดส่วนการบริจาคฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ อปท. และสถานพยาบาล) ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน
2 โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการหลังจากองค์กรของท่านล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
3 กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามลำดับคิวที่แจ้งส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ

162924837894

ข้อกำหนดสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3
สำหรับบุคคลธรรมดาอาจเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนได้โดยตรง ตามขั้นตอน/วิธีการนัดที่สถานพยาบาลนั้นๆกำหนดและกำหนดอัตราค่าวัคซีนเดียวกับที่แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนค่าบริการการฉีดนั้นแล้วแต่ที่สถานพยาบาลกำหนด โดยบุคคลธรรมดาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลนั้นๆ เต็มใจสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 47***

***บริษัท/นิติบุคคล/อปท ไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำวัคซีนไปขายต่อให้กับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืนและมีหลักฐานปรากฎท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และบุคคลทั่วไป/ลูกจ้างที่เข้ารับวัคซีนในโควต้าของบริษัท/นิติบุคคล/อปท. ต้องไม่เสียเงินใดๆเพื่อรับวัคซีน มิเช่นนั้นการประกันอาจไม่ครอบคลุมการรักษาผลข้างเคียงใดๆจากวัคซีน***

***สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสถานพยาบาลจะมีการทำข้อตกลงกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกลุ่มในการเก็บค่าวัคซีนแทนราชวิทยาลัยตามราคาที่กำหนด***
***ผู้ที่ทำงานหรือมีที่อยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาติ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของทุกกลุ่มทุกองค์กรได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนเด็ดขาด เนื่องจากประกันจะไม่ครอบคลุมผลเสียที่เกิดขึ้นได้***
***วัคซีนจะเข้ามาสัปดาห์ละครั้ง การจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่มาในแต่ละสัปดาห์จะจัดตามลำดับผู้ที่โอนเงินและความพร้อมของเอกสาร นิติบุคคล/องค์กร (เว้นสถานพยาบาล) เมื่อโหลดชื่อผู้รับการฉีดเรียบร้อยวัคซีนจะถูกส่งถึงโรงพยาบาลที่รับฉีดล่วงหน้าก่อนวันฉีดอย่างน้อยสามวัน***