สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนอยากให้รัฐบาลสื่อสารข้อมูล ‘โควิด-19’ ตามความเป็นจริง

สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนอยากให้รัฐบาลสื่อสารข้อมูล ‘โควิด-19’ ตามความเป็นจริง

สวนดุสิตโพล “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีคนไทยกับตัวเลข/สถิติเกี่ยวกับ “โควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,270 คน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2564

ผลสำรวจจาก  สวนดุสิตโพล พบว่า ในช่วง “โควิด-19” ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลตัวเลขและสถิติจากโทรทัศน์ ร้อยละ 71.84 และโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 70.49 ใช้เวลาในการติดตามน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน

เรื่องที่สนใจติดตาม คือ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน ร้อยละ 92.33 และมองว่าข้อมูลปัจจุบันค่อนข้างน่าเชื่อถือ ร้อยละ 45.87 โดยเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยสะท้อนให้เห็นแนวโน้ม ระดับความรุนแรงของโควิด-19 ร้อยละ 89.29 และอยากให้นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ปกปิด ร้อยละ 92.01 เมื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข/สถิติแล้วรู้สึกค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลพอสมควร ร้อยละ 57.05

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม การรายงานข้อมูลแบบตัวเลข และสถิติเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาด “โควิด-19” เพราะทำให้ประชาชนเห็นภาพรวม และเข้าใจถึงความหนัก-เบาของสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการสื่อสารข้อมูลตามความเป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ดูเหมือนผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” จะออกมาแบบนั้น

ตัวเลขเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ตอนที่มนุษย์รู้จัก "การเทียบสิ่งของด้วยวิธีหนึ่งต่อหนึ่ง" เช่น  เทียบสัตว์ 1 ตัว กับ นิ้วมือ 1 นิ้วหรือก้อนหิน 1 ก้อน  ส่วนคำว่า สถิติ คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ซึ่งจะช่วยในการประเมินและตัดสินใจต่อสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน หากได้รับข้อมูลตัวเลขและสถิติเกี่ยวกับ “โควิด-19” ก่อนอื่นต้องตรวจสอบแหล่งที่มาการเผยแพร่ก่อนว่าเป็น Fake News หรือไม่

เราทุกคนต้อง อย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักอย่างมีสติ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนต้องเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตนตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  ในขณะที่ทางฝ่ายรัฐบาลเองจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน และตรวจสอบได้  หากประชาชนเชื่อใจในรัฐบาล ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในนโยบาย ทำให้เชื่อถือในกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่าง ๆ  เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้เราทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน