สกศ.เร่งเดินหน้าจัดทำแนวทางพัฒนา 'เด็กปฐมวัย'

สกศ.เร่งเดินหน้าจัดทำแนวทางพัฒนา 'เด็กปฐมวัย'

สกศ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด็กเล็กรับทราบแผนพัฒนา 'เด็กปฐมวัย' จี้เร่งทำแผนปฎิบัติการ ขณะที่สกศ.จัดเวิร์คช็อป 4 กระทรวงหลัก เพื่อคุยปัญหา- ช่องโหว่พัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา เด็กปฐมวัย

โดยมีสภาการศึกษา (สกศ.)เป็นเจ้าภาพในการจัดทำแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการบูรณาการนั้น ขณะนี้สกศ.ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว

เมื่อเร็ว ๆนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

  • ส่งหนังสือแจ้งทุกกระทรวงดูแล 'เด็กปฐมวัย'

ดร.อำนาจ กล่าวต่อไปว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สกศ.ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแล เด็กเล็ก เพื่อให้รับทราบว่าครม.ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 แล้ว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการวางแผนปฎิบัติการในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ให้จัดส่งแผนปฎิบัติการมาที่ สกศ. ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อสกศ.จะได้ช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆว่ามีช่องโหว่อะไรหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กส่วนใหญ่จะมีแผนและมาตรฐานในการดำเนินการพัฒนา เด็กปฐมวัยอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมาช่วยกันดูว่ามีปัญหาหรือไม่ ต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร เพื่อที่การทำงานพัฒนาเด็กจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  • จัดเวิร์คช็อป 4 กระทรวงแก้ช่องโหว่พัฒนา 'เด็กปฐมวัย'

ขณะเดียวกัน สกศ.จะจัดเวิร์คช็อปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเฉพาะจาก 4 กระทรวงหลักคือ มท. ศธ. สธ.และพม. เพื่อมาคุยกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานว่ามีปัญหาตรงจุดไหน มีช่องโหว่อะไรบ้าง รวมถึงดูตัวชี้วัดต่างๆร่วมกัน และการทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กหรือไม่ หรือมียุทธศาสตร์ไหนบ้างที่หน่วยงานยังไม่ได้ทำจะได้เร่งทำ โดยคาดว่าจะจัดเวิร์คช็อปได้ช่วงเดือนกันยายนนี้

“ใน พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ยังได้กำหนดไว้ว่า เมื่อ ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 แล้ว และต้องประกาศให้รับทราบทั่วกัน ดังนั้น ดร.วิษณุ ขอให้ สกศ.ช่วยเร่งดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวด้วย ซึ่งทาง สกศ.ได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอ ดร.วิษณุ ลงนามในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 จากนั้นจะไปสู่ขั้นตอนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศให้ทุกคนได้รับทราบและปฎิบัติตามกฎหมายต่อไป ” ดร.อำนาจ กล่าว.