การเมือง

ด่วน! เช็คคำสั่ง 'กาญจนบุรี' ล็อกดาวน์ 5 อำเภอติดชายแดน 'เมียนมา' เริ่ม 2 ส.ค.นี้

ด่วน! เช็คคำสั่ง "ผู้ว่ากาญจนบุรี" ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว 5 อำเภอติดชายแดน "เมียนมา" สกัดเข้าออกพื้นที่

วันที่ 30 ก.ค. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามประกาศคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่อง ปิดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย และประกาคำสั่งที่ 2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่องปิดอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยประกาศคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก คาดว่ามีผู้ติดเชื้อครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร และมีผู้เสียชีวิตวันละหลายพันคน ระบบสาธารณสุขล้มเหลว ทำให้ประชากรจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนมากพยายามหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 5 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงอาศัยอำนาจตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และอำนาจตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2045/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ปิดพื้นที่ตำบล อำเภอ ได้แก่ 1.1 อำเภอสังขละบุรี ทั้งอำเภอ 1.2 อำเภอทองผาภูมิ ทั้งอำเภอ 1.3 อำเภอไทรโยค ทั้งอำเภอ 1.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 1.5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

2.ให้อำเภอพื้นที่บูรณาการร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ปิดพื้นที่และกำหนดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การชนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า - ออก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.2 ระงับการเดินรถโดยสารเข้า - ออกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 08.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.3 ห้ามประชาชนผู้ใดเข้า - ออกพื้นที่ตามข้อ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ(นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.4 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวลา 22.00 ถึง เวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

162764815870

162764816738

162764817710