ข่าวในพระราชสำนัก

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเปรู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู

กรุงลิมา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวเปรูประสบความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว