'เชียงใหม่' สั่งขยายเวลา งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ถึง 31 ส.ค.

'เชียงใหม่' สั่งขยายเวลา งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ถึง 31 ส.ค.

"เชียงใหม่" มีมติขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ถึงวันที่ 31 ส.ค.64 พร้อมงดการสั่งการทำงานกลุ่ม ห้ามเด็กหอกลับภูมิลำเนา-ฝ่าฝืนโทษหนัก

วันนี้ (28 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 72/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติเห็นชอบออกคำสั่งที่ 93/2564 โดยให้ขยายเวลา งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ซึ่งสาระสำคัญของคำสั่งที่ 93/2564 สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด รวมถึงสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และให้งดการสั่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบรวมกลุ่ม สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี
162748789921