ศาลมีคำสั่งให้ 'หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล' เป็นคนไร้ความสามารถ

ศาลมีคำสั่งให้ 'หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล' เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ "หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล" เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ "หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล" ผู้ร้อง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ "หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล" หรือ "ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล" (เลขประจำตัวประชาชน ...) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ "หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล" คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ 392/2563 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 22/2564

ด้วย หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือ ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือ ท่านหญิงมาลินีมงคล ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถสื่อสารใด ๆ ได้

อาการมีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรคหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ดูแล หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือ ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ทั้งทายาททุกคนให้ความยินยอม จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือ ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล

จึงมีคำสั่งว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล  อมาตยกุล หรือ ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล (เลขประจำตัวประชาชน ...) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

เพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษา

หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล, คนไร้ความสามารถ, หม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล, ราชกิจจานุเบกษา