การเงิน

เปิด 2 ภารกิจใหญ่ ’เกษมศานต์’ แม่ทัพใหม่ ‘อสมท’

”เกษมศานต์” ผอ.อสมท คนใหม่ กับ 2 ภารกิจใหญ่ ฟื้นฟูกิจการ-แก้ข้อพิพาทค่าชดเชยคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ. อสมท ซึ่งกระบวนการสรรหาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรรมการสภาวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2 ภารกิจใหญ่ของผู้อำนวยการ MCOT คนใหม่ ได้แก่ 1.การแก้ไขผลประกอบการ อสมท ให้กลับมามีกำไร หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 มีมติให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ กำกับติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งได้แก่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการปี 2563 อสมท รายงานขาดทุนสุทธิ 2,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ขาดทุน 457 ล้านบาท ส่วนงวดไตรมาส 1 ปี 2564 กลับมาทำกำไร 35 ล้านบาท

2.ข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการคืนคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ 2 คดี ได้แก่ 1.อสมท. ฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่14 ก.ย.2563 เนื่องจากเห็นว่าการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ให้แก่ อสมท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 2.บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ฟ้องศาลปกครอง ให้สำนักงานกสทช. ,คณะกรรมการกสทช และ อสมท ร่วมกันชดใช้ 17,543 ล้านบาท ต่อกรณีผลการพิจารณาการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือ จ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ บมจ. อสมท และบจก.เพลย์เวิร์ค

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติ ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท จำกัด ตามระยะเวลาการถือครองคลื่น 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235 ล้านบาท