เช็คเงื่อนไข 'สภากาชาดไทย' เปิดให้ อบจ.ทั่วประเทศ จองวัคซีน 'Moderna'

เช็คเงื่อนไข 'สภากาชาดไทย' เปิดให้ อบจ.ทั่วประเทศ จองวัคซีน 'Moderna'

สภากาชาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แจ้งให้ "อบจ." สั่งจองซื้อวัคซีน Moderna เพื่อฉีดฟรีให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทีมแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า คิดราคาโดสละ 1,300 บาท

ภายหลังจากวานนี้ (15 ก.ค.64) ได้มีรายงานข่าวว่า สภากาชาดไทย ได้ดีลเจรจาการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น

ล่าสุดได้ปรากฏข้อมูลข่าวว่า สภากาชาดไทย ได้ทำ หนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 15 ก.ค.64 เรื่อง "ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ"

เนื้อหาสำคัญของจดหมาย คือ สภากาชาดไทย ได้สั่งจองวัคซีน Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรี และจัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งแก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เพื่อนำไปฉีดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้มีความจำเป็น

   

 เงื่อนไขสำคัญ    มีดังนี้

- อบจ. ต้อง "ฉีดฟรี" ให้กับประชาชน

- อบจ. จะต้องจัดทำ "แผนการฉีดวีคซีน" ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด

- อบจ. ต้องจัดส่ง "แผนการฉีดวีคซีน" โดย ระบุจำนวนคน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย คือ 5 กลุ่มตามลำดับ คือ

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน

- อบจ. ที่ประสงค์จองวัคซีน Moderna ต้องแจ้งมายังสภากาชาดไทยภายใน 21 ก.ค.นี้ พร้อมแผนจัดการวัคซีน

- สภากาชาดไทย คิดราคาวัคซีน โดสละ 1,300 บาท

- หลักหักต้นทุนและค่าบริหารจัดการฯ แล้ว เงินส่วนที่เหลือสมทบเข้า "กองทุนสภากาชาดไทย"

- อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ห้ามนำไปขายต่อเด็ดขาด

- อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 23 ก.ค.64

- สภากาชาดไทยจะ ทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

162640667890

โดยสภากาชาดไทย ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และ แจ้งมายังสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหรือวิทยาการความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

162640666157