การเมือง

เช็คเงื่อนไข 'สภากาชาดไทย' เปิดให้ อบจ.ทั่วประเทศ จองวัคซีน 'Moderna'

สภากาชาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แจ้งให้ "อบจ." สั่งจองซื้อวัคซีน Moderna เพื่อฉีดฟรีให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทีมแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า คิดราคาโดสละ 1,300 บาท

ภายหลังจากวานนี้ (15 ก.ค.64) ได้มีรายงานข่าวว่า สภากาชาดไทย ได้ดีลเจรจาการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna) กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น

ล่าสุดได้ปรากฏข้อมูลข่าวว่า สภากาชาดไทย ได้ทำ หนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 15 ก.ค.64 เรื่อง "ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ"

เนื้อหาสำคัญของจดหมาย คือ สภากาชาดไทย ได้สั่งจองวัคซีน Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรี และจัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งแก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เพื่อนำไปฉีดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้มีความจำเป็น

   

 เงื่อนไขสำคัญ    มีดังนี้

- อบจ. ต้อง "ฉีดฟรี" ให้กับประชาชน

- อบจ. จะต้องจัดทำ "แผนการฉีดวีคซีน" ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด

- อบจ. ต้องจัดส่ง "แผนการฉีดวีคซีน" โดย ระบุจำนวนคน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย คือ 5 กลุ่มตามลำดับ คือ

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน
3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน

- อบจ. ที่ประสงค์จองวัคซีน Moderna ต้องแจ้งมายังสภากาชาดไทยภายใน 21 ก.ค.นี้ พร้อมแผนจัดการวัคซีน

- สภากาชาดไทย คิดราคาวัคซีน โดสละ 1,300 บาท

- หลักหักต้นทุนและค่าบริหารจัดการฯ แล้ว เงินส่วนที่เหลือสมทบเข้า "กองทุนสภากาชาดไทย"

- อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ห้ามนำไปขายต่อเด็ดขาด

- อบจ. ที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 23 ก.ค.64

- สภากาชาดไทยจะ ทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

162640667890

โดยสภากาชาดไทย ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และ แจ้งมายังสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหรือวิทยาการความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

162640666157